1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

در این مقاله به آموزش صفات ed و ing میپردازیم.

صفات ساخته شده با ed و ing

بسیاری از صفت‌ها با افزودن –ing یا –ed از افعال ساخته می‌شوند. آن‌ها صفات مفعولی (participial adjectives) نامیده می‌شوند که به صورت فرم زمان حال (-ing) و زمان گذشته (-ed) فعل هستند.

صفات ساخته شده با ed

صفات ساخته شده با ed برای توصیف احساس ما استفاده می‌شود.

 به مثال‌های زیر توجه کنید:

?We’re tired. Can we stop running

ما خسته بودیم. آیا می‌توانیم دویدن را متوقف کنیم؟

.I’m bored. Let’s play football

حوصله‌ام سر رفته. بیا فوتبال بازی کنیم.

.I was surprised to see her

من از دیدن او غافلگیر شدم.

 

صفات ساخته شده با ing

صفات ساخته شده با ing برای صحبت در مورد چیزهایی که این احساسات را ایجاد می‌کنند، استفاده می‌شود.

مثال‌های زیر را برررسی کنید:

 

.Running is very tiring. We don’t want to run

دویدن بسیار خسته کننده است. ما نمی‌خواهیم بدویم.

.This film is very boring. Let’s play football

این فیلم خیلی خسته کننده است. بیا فوتبال بازی کنیم.

.Her visit was very surprising. We weren’t expecting her

دیدن او بسیار غافلگیر کننده بود. ما در انتظار او نبودیم.

 

فهرستی از چند صفت رایج

past participle present participle verb
amazed amazing amaze
amused amusing amuse
annoyed annoying annoy
astonished astonishing astonish
bored boring bore
confused confusing confuse
depressed depressing depress
devastated devastating devastate
disappointed disappointing disappoint
embarassed embarassing embarass
excited exciting excite
frightened frightening frighten
interested interesting interest
irritated irritating irritate
shoched shocking shock
surprised surprising surprise
terrified terrifying terrify
tired tiring tire
worried worrying worry

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید